LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST

1. PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST
1.1. Deze Lidmaatschapsovereenkomst voor eindgebruikers (“Overeenkomst”) Altunizade Mh. School Dead Sk. Nee: 5 / 1 Üsküdar, Istanbul POWGate! Het is gesloten tussen de Groep van Bedrijven (Dinossi) en de Dinossi Gebruiker (“Gebruiker”). In de Overeenkomst zullen Dinossi en de Gebruiker alleen worden aangeduid als de "Partij" en samen als de "Partijen". 

1.2. Deze overeenkomst is tot stand gekomen door de Gebruiker die het gedeelte elektronisch markeert dat aangeeft dat hij deze Overeenkomst heeft gelezen en aanvaard op de site www.Dinossi.com of de Dinossi Mobile-applicatie (“Dinossi”). 

2. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST
2.1. Het onderwerp van deze Overeenkomst zijn de rechten en schulden van de partijen met betrekking tot het gebruik van de www.Dinossi.com site en/of Dinossi Mobile applicatie voor de boeken, tijdschriften, e-books, e-journals, elektronische strips en andere producten die waarvan de Gebruiker wil profiteren in ruil voor de door Dinossi te betalen licentievergoeding.

2.2 Deze Overeenkomst wordt onderhouden door Dinossi en zal altijd toegankelijk zijn voor de Gebruiker vanaf de Dinossi-website of applicatie of via de Lidmaatschapsovereenkomst-link. Na het sluiten van de Overeenkomst zal Dinossi de voorwaarden van de Overeenkomst via e-mail aan de Gebruiker communiceren.  

3. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER
3.1. Alle inhoud, afbeeldingen en andere producten die de Gebruiker van Dinossi heeft verkregen, zijn voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker. De gebruiker mag de genoemde inhoud, afbeeldingen en andere producten niet voor commerciële doeleinden gebruiken en kan geen inkomsten of winst halen uit het gebruik van deze inhoud.

3.2. De rechten die in het kader van deze Overeenkomst aan de Gebruiker worden toegekend, behoren toe aan de Gebruiker. De Gebruiker mag de rechten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet overdragen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan een derde, afzonderlijk of in zijn geheel, zonder schriftelijke toestemming van Dinossi. 

3.3. De gebruiker aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe Dinossi te gebruiken in overeenstemming met de wet. Dinossi kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en onverminderd alle rechten beëindigen, indien de Gebruiker een wettelijke, gerechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid neemt door gebruik te maken van Dinossi of door middel van Dinossi of derden daarbij op enigerlei wijze bijstaat.

3.4. De gebruiker aanvaardt en verklaart hierbij dat alleen een eenvoudige en niet-exclusieve gebruikslicentie aan hem/haar wordt verleend en dat er geen andere intellectuele en industriële eigendomsrechten worden verleend. Eenvoudige en niet-exclusieve licentie die aan de Gebruiker wordt verleend. Het betreffende gebruiksrecht is beperkt tot het lezen of visueel onderzoeken van het product, en ook het luisteren naar audio-uitzendingen. 

3.5. Auteurs van intellectuele en industriële eigendomsrechten van boeken, e-books, e-journals en/of elektronische strips en andere producten en inhoud in Gebruiker Dinossi, derden op wie de Auteurs recht hebben, uitgeverijen, Dinossi, Dinossi inhoud en media providers (“De Rechthebbende”) aanvaardt dat hij weet dat deze aan derden toebehoort, waaronder hem, en verbindt zich ertoe de inhoud van Dinossi binnen dit kader te gebruiken. 

3.6. De Gebruiker kan de door Dinossi verkregen inhoud downloaden op het aantal en type apparaten dat door de Rechthebbende is toegestaan ​​op de inhoud in het kader van de rechten en verplichtingen die zijn vastgelegd in deze Overeenkomst en/of de inhoud gebruiken op dat aantal en type apparaten. 

3.7. De gebruiker kan op geen enkele wijze, direct of indirect, de via Dinossi verkregen inhoud, afbeeldingen en andere producten aan anderen aanbieden. De gebruiker kan de inhoud, afbeeldingen en andere producten die door Dinossi zijn verkregen niet publiceren, bekijken, beluisteren of lezen op openbare domeinen.

3.8. Het recht van de gebruiker om te beschikken over de intellectuele rechten van de inhoud, afbeeldingen en andere producten die door Dinossi zijn verkregen, behoort toe aan de rechthebbenden, de genoemde inhoud wordt alleen visueel aan de informatie van de gebruiker gepresenteerd. De gebruiker mag op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, verkopen, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, de merken en handelsmerken die de auteursrechten van de rechthebbenden op het werk aangeven, verwijderen of verbergen, afgeleide of verwerkte werken maken, aanpassen, vertalen, mag niet reverse-engineering van de inhoud of anderszins inbreuk maken op de rechten van de auteur en/of de uitgever van het werk of helpen bij het plegen van deze handelingen door een derde partij.

3.9. De technische specificaties die nodig zijn voor het gebruik van Dinossi zijn opgenomen in de Dinossi website en mobiele applicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de benodigde computer- en communicatieapparatuur en andere technische kwalificaties voor het gebruik van Dinossi te verstrekken. Dinossi kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker een hardware-incompatibiliteitsprobleem heeft of de technische specificaties die nodig zijn voor Dinossi die niet door de gebruiker zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het vergoeden van schade die door derden is opgelopen als gevolg van dergelijke acties van de Gebruiker behoort exclusief toe aan de Gebruiker, en de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle juridische, gerechtelijke, strafrechtelijke rechtszaken en procedures die kunnen worden aangespannen.

3.10. De gebruiker stemt ermee in dat hij derden op geen enkele manier zal verhinderen toegang te krijgen tot Dinossi of andere diensten van Dinossi, en dat Dinossi de computers, hardware of netwerken van derden niet zal gebruiken op een manier die deze kan beschadigen. De gebruiker mag geen actie ondernemen die de diensten, sites, software, gegevens van Dinossi of haar inhoud- of medialeveranciers zal voorkomen of anderszins beschadigen. De gebruiker verbindt zich ertoe de schade te vergoeden die Dinossi of derden heeft geleden als gevolg van zijn/haar gedrag in strijd met dit artikel.

4. Dinossi RECHTEN EN PLICHTEN
4.1. Dinossi kan altijd eenzijdig en zonder opgaaf van reden wijzigingen aanbrengen aan de inhoud, afbeeldingen en producten in Dinossi, deze volledig verwijderen, hun features en platformen wijzigen. De gebruiker kan geen beroep doen op de verantwoordelijkheid van Dinossi vanwege de wijzigingen die zijn aangebracht aan de inhoud, afbeeldingen en producten in Dinossi.

4.2. Dinossi kan te allen tijde, eenzijdig en zonder enige reden, de toegang van de Gebruiker tot Dinossi permanent of tijdelijk opschorten of beperken, in gevallen bepaald door dit contract of vanwege technische verplichtingen. Vanwege deze situatie kan de Gebruiker geen beroep doen op de verantwoordelijkheid van Dinossi. Dinossi kan eenzijdig rekeningen sluiten waarvan het constateert dat het lange tijd niet is gebruikt, zonder opgaaf van reden. Als Dinossi vaststelt dat het account van de Gebruiker in strijd met deze Overeenkomst is gebruikt, behoudt het zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot het account te beperken of volledig te blokkeren door deze Overeenkomst te beëindigen. 

4.3. Het recht om te besparen op advertenties en andere promoties in Dinossi behoort exclusief toe aan Dinossi en de door Dinossi geautoriseerde organisaties.

4.4. Dinossi kan, zonder enige kennisgeving en eenzijdig, Dinossi, die door de Gebruiker kosteloos is verkregen, later tegen betaling toegang verlenen. In dit geval zal het voortdurende gebruik van Dinossi door de Gebruiker onderworpen zijn aan de betaling van de gebruiksrechtvergoeding. 

4.5. De persoonlijke gegevens van de gebruiker die door Dinossi zijn verkregen tijdens de sluiting, uitvoering of het gebruik van Dinossi van deze overeenkomst, worden door Dinossi beschermd in het kader van artikel 6 van deze overeenkomst, de openbaarmakingsverklaring van Dinossi over de bescherming van persoonsgegevens en privacy en de wet op de Bescherming van persoonsgegevens nr. 6698. 

5. VERANTWOORDELIJKHEID
5.1. Dinossi is niet verantwoordelijk voor de problemen en schade die kunnen ontstaan ​​tijdens het gebruik van de Dinossi-website en mobiele applicatie en tijdens het gebruik door de gebruiker van de inhoud en producten van Dinossi.

5.2. Dinossi garandeert niet dat de website en applicatie van Dinossi ononderbroken zullen werken, dat deze foutloos zal/zullen zijn, dat deze een bepaald prestatieniveau zal vertonen, dat bepaalde resultaten zullen worden verkregen door het gebruik van de website of applicatie, of dat het geschikt zal zijn voor het beoogde gebruik van de Gebruiker. Dinossi garandeert niet de wetenschappelijke juistheid van de inhoud of informatie die erin is opgenomen. 

5.3. Dinossi is niet verantwoordelijk voor enige schade, gegevensverlies en andere schade die kan ontstaan ​​in de computers, software, hardware en netwerken van de Gebruiker als gevolg van de inhoud van Dinossi of door het apparaat en/of de hardware en/of applicaties die door de Gebruiker worden gebruikt en /of de Gebruiker tijdens het gebruik ervan. De gebruiker kan geen beroep doen op de verantwoordelijkheid van Dinossi voor vergoeding van schade veroorzaakt door het optreden van een van de in dit artikel genoemde situaties.

5.4. Dinossi is niet verantwoordelijk voor de schending van de auteursrechten en eigendomsrechten van de Rechthebbenden veroorzaakt door het gebruik van Dinossi of de inhoud, afbeeldingen en producten die de Gebruiker bevat, en voor de schade die uit deze schendingen voortvloeit. 

5.5. Dinossi is niet verantwoordelijk voor technische fouten die optreden tijdens product-, prijs- en functie-updates. Dinossi is niet verantwoordelijk voor enige schade die de Gebruiker kan oplopen als gevolg van updates van de Dinossi-versie. 

5.6. Dinossi is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van Dinossi Gebruiker of voor enig onwettig doel, en voor enige directe, indirecte of reflectieschade die om deze reden voor derden of het publiek kan ontstaan.

5.7. In het geval dat Dinossi enige schade vergoedt, partij wordt in de rechtszaak of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van zaken die volgens deze Overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker vallen, zal de Gebruiker de schade van Dinossi vergoeden. 

5.8. De ideeën en gedachten uitgedrukt, geschreven en gebruikt door de leden op www.dinossi.com zijn volledig de persoonlijke meningen van de leden en binden de eigenaar van de mening. Deze opvattingen en gedachten hebben geen belang of verband met Dinossi. Dinossi is niet verantwoordelijk voor de schade die het lid kan oplopen als gevolg van de ideeën en meningen van het lid, en de schade die het lid kan lijden als gevolg van de ideeën en meningen van derden.

5.9. In gevallen waarin Dinossi verantwoordelijk wordt gehouden voor Dinossi, inclusief de beperkingen van de aansprakelijkheid van Dinossi volgens deze Overeenkomst, is de verantwoordelijkheid van Dinossi jegens derden en de Gebruiker beperkt tot de licentievergoeding die door de Gebruiker aan Dinossi is betaald. 

6. PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING
6.1. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de kennisgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en geïnformeerd te zijn over de rechten en voorwaarden met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens binnen de gespecificeerde reikwijdte en voorwaarden, en deze te aanvaarden.

6.2. Dinossi Persoonlijke gegevensbescherming en privacyverklaring wordt beschouwd als een onderdeel van deze Overeenkomst. De gebruiker heeft toegang tot de Dinossi Openbaarmakingsverklaring over de bescherming van persoonsgegevens en privacy via de link www.Dinossi.com/privacy en kan profiteren van de hier vermelde rechten. Dinossi kan te allen tijde eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de bekendmakingsverklaring van Dinossi over de bescherming van persoonsgegevens en privacy, onverminderd de rechten van de gebruiker die voortvloeien uit de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698. 

7. WIJZIGINGEN IN DE VERLICHTINGSVERKLARING BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
7.1. Het is voor Dinossi mogelijk om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Bekendmakingsverklaring over de bescherming van persoonsgegevens en privacy. De Gebruiker zal op de Dinossi website/applicatie worden geïnformeerd over de genoemde wijzigingen en verdere informatie zal door Dinossi worden verzonden. Wijzigingen die zijn aangebracht in de kennisgeving van openbaarmaking over de bescherming van persoonsgegevens en privacy worden van kracht nadat de gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen en de gebruiker de wijzigingen elektronisch goedkeurt. Dinossi kan de toegang van de Gebruiker tot Dinossi geheel of gedeeltelijk blokkeren of beperken of het contract beëindigen als de Gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen.

8. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Deze Overeenkomst komt tot stand als een overeenkomst voor onbepaalde tijd op het moment dat de Gebruiker de overeenkomst elektronisch goedkeurt.

9. BEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
9.1. Deze Overeenkomst kan door de Partijen op elk moment worden beëindigd met een opzegtermijn van 15 (vijftien) dagen, zonder opgaaf van reden en zonder enige verplichting tot schadevergoeding. De Gebruiker kan de Overeenkomst beëindigen door de instructies op de Dinossi-website (www.Dinossi.com) en de mobiele applicatie te volgen. Dinossi kan deze overeenkomst beëindigen door de Gebruiker per e-mail op de hoogte te stellen.” De rechten van partijen die ontstaan ​​voor de beëindiging van de Overeenkomst zijn voorbehouden.

9.2. Indien wordt vastgesteld dat de Gebruiker Dinossi illegaal en/of voor onwettige doeleinden heeft gebruikt, het recht om de toegang tot het account van de Dinossi Gebruiker onmiddellijk te blokkeren of te beperken, deze Overeenkomst te beëindigen, het licentierecht dat door deze Overeenkomst aan de Gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving, en om schadevergoeding van de Gebruiker te eisen, indien van toepassing. Indien het Contract om deze of een andere gegronde reden wordt beëindigd, behouden de Partijen zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen. 

9.3. In geval van overmacht zoals natuurrampen, oorlogen, aardbevingen, overstromingen, branden, stakingen, infrastructuur- en internetstoringen en werken, stroomstoringen, kan geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt indien partijen in gebreke blijven in de uitvoering van hun taken of laattijdig of onvolledig, en tenzij deze gevallen een redelijke termijn overschrijden, 9.1 van deze Overeenkomst. Het wordt niet als een rechtvaardige zaak beschouwd binnen de reikwijdte van het artikel. 

9.4. Na het verstrijken van deze Overeenkomst aanvaardt, verklaart en verbindt de gebruiker zich ertoe alle inhoud, afbeeldingen en andere producten die via Dinossi zijn verkregen, te vernietigen en deze te verwijderen van alle apparaten en opslagapparaten die door Dinossi worden gebruikt. 

10. UPDATE LIDMAATSCHAPSINFORMATIE
10.1 In het geval van een wijziging in de contactgegevens die hij heeft opgegeven of een update in de contactgegevens, kan de gebruiker toegang krijgen tot het gebruikersaccount vanaf de Dinossi-website of -applicatie en de relevante regelingen treffen.

11. PRIVACY
11.1. In het geval dat de Gebruiker vertrouwelijke informatie verkrijgt over een rechthebbende binnen of buiten het bereik van de gebruiksdoeleinden van Dinossi tijdens het sluiten of uitvoeren van deze Overeenkomst, aanvaardt, verklaart en verbindt hij zich ertoe deze vertrouwelijke informatie niet met derden te delen of openbaar te maken hoe dan ook.

12. LICENTIE
Personen die niet volledig gekwalificeerd zijn, kunnen geen Partij zijn bij deze Overeenkomst.

13. De partijen aanvaarden en verklaren dat Dinossi en alle computerrecords die aan Dinossi toebehoren, als het enige en echte exclusieve bewijs zullen worden beschouwd, in overeenstemming met artikel 287 van de HUMK, en dat de genoemde records een bewijsovereenkomst vormen.

14. OVERDRACHT EN UITVOERING VAN DE SCHULD DOOR DERDE
14.1. De Gebruiker kan zijn rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij. 

14.2. Naar de voorkeur van Dinossi kan zij ervoor zorgen dat haar uit deze overeenkomst voortvloeiende schulden door derden worden voldaan. 

15. GELDIGHEID
15.1. De ongeldigverklaring van enige bepaling van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan andere bepalingen van deze Overeenkomst en de Overeenkomst blijft van kracht met de overige bepalingen. 

15.2. Behoudens de gevallen die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn vermeld, betekent het nalaten van een of beide Partijen om een ​​recht voortvloeiend uit deze Overeenkomst uit te oefenen of uit te stellen of om de andere partij toe te staan ​​de Overeenkomst te schenden of een bepaling op een andere manier toe te passen dat de partijen afstand doen van hun rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst of een verzoek indienen, mag niet worden opgevat als het verwijderen of wijzigen van deze bepaling. 

POWGaat! Groep van bedrijven (Dinossi)